FLOORfloor.html
TUMBLINGtumbling.html
TRAMPETTEtrampette.html
AIR4TUMBLEair4tumble.html
HOMEhome.html

If you want the terms in English, please contact us!

Priser:
Der tages forbehold for trykfejl og eventuelle prisstigninger.


Betalingsbetingelser:
30 dage netto kontant.
Alt salg til private er efter nærmere aftale.


Ejendomsforhold:
Eurogym forbeholder sig fuld ejendomsret med de dertil følgende rettigheder over varen indtil endelig betaling er sket.


Special produceret
Special produceret varer kan ikke afbestilles efter produktion


Levering:
Eurogym er ikke forpligtet til at erstatte tab som følge af overskreden leveringstid.


Returnering:
Returnering af varer kan kun finde sted, når det forudgående er aftalt med en salgsansvarlig hos Eurogym. Al returnering kan kun ske franko til Eurogym. Special produceret varer tages ikke retur.


Reklamationer:
Eventuelle reklamationer så som manglende colli og andre leverancefejl bedes venligst fremført inden 8 dage efter varemodtagelsen. Al garantireparation sker på virksomhedens adresse,Ruskvädersgatan 16, 418 34 Göteborg eller Allikevej 10, 4100 Ringsted og skal sendes eller leveres franko på adressen, dette gælder dog ikke fast inventar. Der er 2 års reklamationsret på nye varer.

Garantien dækker ikke hvis:
Der er tale om slitage.
Det bliver brugt i miljøer, hvortil det ikke er beregnet.
Det bliver overbelastet.
Det bliver brugt uhensigtsmæssigt.
Der ikke laves service eftersyn, af kvalificeret tekniker som foreskrevet.
Der ændres på produktet og anvendes uoriginale dele.
Det bliver brugt forkert


Eurogym ikke kan drages til ansvar for manglende indtægter i forbindelse med aflyste arrangementer pga. dennes produkter.

Transportskader:
Transportskader skal omgående anmeldes til fragtmanden eller postvæsnet.
Er det på forhånd aftalt, at varen må stilles uden kvittering af fragtmanden, er Eurogym uden risiko, hvis varen skulle forsvinde eller være beskadiget.

Force Majeure:
Skulle levering være forhindret helt eller delvist på grund af force majeure, fritager det Eurogym for ethvert ansvar. Under force majeure henhører bl.a. arbejdskonflikter, krig, borgerkrig, blokade, afspærringer, politiske uroligheder, statsindgriben, mangel på drivmidler eller andre ydre omstændigheder som påvirker leveringen.

Rådgivningsansvar:
Eurogyms bistand til køber eller købers rådgiver med teknisk rådgivning er alene at betragte som retningsgivende og uden ansvar for Eurogym.

Produktansvar:
For skade på person eller ting, der er en følge af mangler eller fejl ved leverede produkter, hæfter Eurogym kun i det omfang, ansvaret i henhold til ufravigelig lovgivning pålægges Eurogym.

Eurogym påtager sig dog i intet tilfælde ansvar for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab.

Produkter:
Eurogym udvikler løbende produkterne. Derfor tages forbehold for ændring af modeller, sortiment, farver og priser.

Eurogym Augusti 2013